Politică de confidențialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului Virtual are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Beneficiarii sau Clienții Magazinului Virtual. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de către Administratorul, în cadrul Magazinul Virtual, inclusiv fundamentele, scopurile și domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea fișierelor cookie și a instrumentelor analitice în Magazinul Virtual.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Virtual este Asociatia Clubul Programatorilor, care este o asociatie non profit infiintata in anul 2014 si care isi propune sa sustina comunitatea prin organizarea de evenimente caritabile sau sportive.

1.3. Vânzătorii sau Furnizorii în cadrul Magazinului Online sunt membri ai asociatiei Clubul Programatorilor sau colaboratori ai asociatiei Clubul Programatorilor, definiti in mod explicit in cadrul evenimentului curent

1.4. Detaliile de contact ale responsabilului de protecția datelor, desemnat de către Administrator: madalina.tudosie@gmail.com.

1.5. Datele cu caracter personal din Magazinul Virtual sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) – denumit mai departe „GDPR” sau „Regulament GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.6. Utilizarea Magazinului Virtual, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. De asemenea, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizatorul sau Clientul Magazinului Virtual este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de contracte cu Administratorul – nefurnizarea, în cazurile și în măsura în care sunt specificate pe pagina de internet a Magazinului Virtual și în Regulamentul Magazinului Virtual și în prezenta politică de confidențialitate, a datelor personale necesare pentru a încheia și executa Contractul de vânzare sau contractul de furnizare a serviciilor electronice și a altor contracte încheiate cu Administratorul duce la imposibilitatea de a încheia respectivul contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în acest caz, o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un contract dat cu Administratorul, este obligată să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată, domeniul datelor necesare pentru încheierea contractului este indicat anterior pe pagina de internet a Magazinului Virtual și în Regulamentul Magazinului Virtual; (2) obligații statutare ale Administratorului – furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o cerință legală care rezultă din legile aplicabile în mod general, impunând Administratorului obligația de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării evidențelor contabile sau fiscale) și imposibilitatea de a le furniza va împiedica Administratorul să îndeplinească aceste îndatoriri.

1.7. Administratorul acordă o atenție specială protejării intereselor persoanelor vizate, fiind responsabil și asigurându-se că datele colectate de acesta sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate în scopuri specificate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) relevante și adecvate pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate; (4) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor cărora li se adresează, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și (5) prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.8. Luând în considerare caracterul, domeniul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice, Administratorul pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare în conformitate cu prezentul regulament. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate acolo unde este necesar. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise pe cale electronică.

2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PROCESĂRII DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul să proceseze date cu caracter personal în cazurile în care – și în măsura în care – este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată a dat consimțământul prelucrării datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în cadrul căruia persoana vizată este parte sau pentru a lua anumite măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară pentru scopurile care decurg din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator necesită de fiecare dată cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor de Servicii și Clienților Magazinului Virtual de către Administrator sunt indicate în următoarea secțiune a politicii de confidențialitate – în legătură cu scopul dat de prelucrarea datelor personale de către Administrator.

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI DOMENIUL PROCESĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

3.1. De fiecare dată, scopul, baza, perioada și domeniul de aplicare, precum și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile unui anumit Utilizator de servicii sau Client al Magazinului Virtual. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să efectueze achiziții în cadrul Magazinul Virtual și selectează ridicarea personal a Produsului achiziționat în locul expedierii acestuia cu ajutorul curierului, datele sale personale vor fi procesate pentru a executa Contractul de Vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează expedierea la cererea Administratorului.

4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Virtual, inclusiv pentru realizarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, furnizorul IT, firma de curierat sau entitatea de procesare a plăților). Administratorul utilizează numai serviciile unor astfel de operatori care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2. Transferul de date de către Administrator nu are loc în toate cazurile și față de toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confidențialitate – Administratorul furnizează date doar în situațiile în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și numai în măsura în care este necesar pentru prelucrarea acestora. De exemplu, în cazul în care clientul ridică personal bunurile, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care colaborează cu administratorul.

4.3. Datele personale ale Beneficiarilor de Servicii și ale Clienților Magazinului Virtual pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.3.1. transportatori/expeditori/companii de curierat – în cazul unui Client care optează pentru serviciul de curierat în cadrul Magazinului Virtual, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului către transportatorul selectat, expeditorului sau agentului care efectuează transportul în numele Administratorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a livra Produsul către Client. 
4.3.2. entități care gestionează plăți electronice sau prin card de credit – în cazul Clientului care utilizează în cadrul Magazinului Online, modalitatea de plată electronică sau cu card, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului entității selectate care deservește plățile de mai sus în cadrul Magazinul Virtual, la cererea Administratorului, în domeniul necesar pentru efectuarea plăților realizate de către client.
4.3.3. furnizorii de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, IT și organizaționale care să permită Administratorului să-și desfășoare activitatea economică, inclusiv Magazinul Virtual și Serviciile Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software în vederea gestionării unui Magazin Online, furnizorii de servicii de e-mail și de hosting, precum și furnizorii de programe software pentru gestionarea companiei și de asistență tehnică pentru Administrator, furnizorii de servicii și programe software pentru marketing, furnizorii de servicii de arhivare, furnizorii de servicii în domeniul securității) – Administratorul furnizează datele personale colectate unui furnizor selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea unei anumit scop al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
4.3.5. furnizorii de servicii de contabilitate, juridice și de consultanță care oferă Administratorului asistență contabilă, juridică sau de consultanță (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o companie de colectare a datoriilor) – Administratorul furnizează datele personale colectate ale clientului unui furnizor selectat, care acționează în numele său, numai în cazul și în măsura în care acest lucru  ste necesar pentru atingerea unui anumit scop în ceea ce privește prelucrarea datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.